‘Last Friday Night’ Missy Elliott Remix

What do you think!? Radio worthy?

-Krash